• USA
 • CHINA
 • JAPAN
 • vietnam
 • INDONESIA
 • THAiLAND
 • PHILIPPINES
 • INDIA
브랜드 + 코랜 = 글로벌진출
Brand + Coren = Global advancement
品牌 + Coren = 进军全球
nhãn hiệu + Corne = Tiến lên toàn cầu
제품의 해외진출
the overseas expansion of products
产品打入海外市场
sự xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài
코랜이 함께하겠습니다.
Coren's I will do it together.
Coren's 会一起做.
Coren's Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh nhau.
PLATFORM

코랜은 온라인마켓플랫폼의

브랜드전략 기획자,컨텐츠 제작자,광고전문가들로 구성되어있습니다.

Coren's Online market platform

Brand Strategy Planner,Content creator,It's made up of advertising experts.

Coren's 网上商场的

由品牌战略企划者、内容制作者、广告专家组成

Coren's Nền tảng thị trường trực tuyến

Chúng tôi bao gồm các nhà hoạch định chiến lược thương hiệu, nhà sản xuất nội dung, chuyên gia quảng cáo.

BRAND

코랜이 집중하고 있는 브랜드들입니다

코랜은 언제나 열린 마음으로 다음 브랜드와의 협력을 기대합니다

Coren's They're the brands we're focused on

Coren's We look forward to working with the following brands with an open mind

Coren's 是集中精力的品牌

Coren's 一直以开放的心态期待与下一个品牌的合作

Coren's Đây là những nhãn hiệu đang tập trung

Coren's Tôi luôn mong đợi vào sự hợp tác của các thương hiệu tiếp theo

문의안내
 • T.070 4210 8988

  대구광역시 수성구 동대구로 6길66,1층

  info@coren.co.kr